Privacy

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, grafische elementen, logo's, buttons, overige afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan de eigenaar.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Dutch Design Awards. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden.