16.02.2022

Eerder schreven we al over het onderzoek van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) naar het selectie- en beoordelingsproces bij DDA en de rol van gender en etniciteit. Onderzoeksleider Dirk Deichmann heeft een update over de eerste resultaten en licht de bevindingen toe.

1

Geen genderongelijkheid bij beoordeling

RSM bekijkt in het onderzoek onder andere of ideeën van vrouwen en etnische minderheden strenger beoordeeld worden en of de nieuwheid van het idee het oordeel beïnvloedt. Deichmann zegt hierover: “In onze eerste analyses gingen we na of we bij de beoordeling van de DDA-inzendingen een genderongelijkheid konden vaststellen. Onze theorie was dat nieuwe inzendingen die door vrouwen worden ingediend, het moeilijker zullen hebben in het selectieproces dan nieuwe inzendingen die door mannen worden ingediend. Dit komt omdat mensen verwachtingen hebben van hoe mannen en vrouwen zich moeten gedragen. Wanneer vrouwen iets heel nieuws bedenken, breken ze volgens ons gemakkelijker met de normen en stereotypen van hun genderrol (die eerder coöperatief en ondersteunend dan innovatief en avontuurlijk zou zijn). Normen doorbreken of overtreden zou op zichzelf een negatief effect moeten hebben op de beoordeling van een inzending.

In ons onderzoek vonden we echter geen ondersteuning voor een negatief effect voor vrouwen. We onderzochten inzendingen uit 2019 en 2020 en pasten verschillende manieren toe om vernieuwing en normovertreding te coderen. Onze resultaten laten consistent zien dat nieuwe inzendingen van vrouwen niet als normovertredender worden ervaren dan nieuwe inzendingen van mannen. Bovendien lijkt gender geen invloed te hebben op de vraag of een inzending op de shortlist komt of genomineerd wordt voor een prijs.” 

Aandacht blijven besteden aan diversiteit en inclusie

Het onderzoek is nog maar net gestart. Hoe denkt Deichmann over de eerste bevindingen? “Sommige resulaten geven hoopvolle signalen over het evaluatieproces van DDA. Tot nu toe zien we niet dat vrouwen in het evaluatieproces benadeeld worden. Dit is goed nieuws, maar kan een incidentele bevinding zijn. Voor de lange termijn blijft het daarom belangrijk om bij evaluatie- en selectieprocessen aandacht te besteden aan diversiteit en inclusie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een zorgvuldige samenstelling van de beoordelingscommissie, de ontwikkeling van nieuw opleidingsmateriaal voor de beoordelingscommissie of een update van het beoordelingsproces en de criteria die worden gehanteerd.” 

Toekomst

Het onderzoek van Erasmus University loopt nog door en Deichmann vertelt over de doelen: “In ons vervolgonderzoek willen we dieper ingaan op het reviewproces van DDA en ook onderzoeken of de resultaten consistent zijn wanneer we over een langere periode kijken. Naast het effect van gender willen we bovendien nagaan welke rol de culturele achtergrond van een indiener kan spelen. We hopen dat dit onderzoek ons een beter inzicht zal geven in het reviewproces en ons helpt best practices te destilleren voor organisaties om te zorgen voor (meer) inclusiviteit in dergelijke processen.”

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!